Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

o určení školských obvodov základných škôl v meste Turčianske Teplice

Schválené: 5.2.2004

Vyhlásené: 5.2.2004

Účinnosť: 20.2.2004

Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel, v súlade s § 8 ods. 1. Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijíma toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/

Čl. I.
Účel úpravy.
Účelom tohto VZN je v súlade s § 8 ods. 1. určiť školské obvody základných škôl zriadených Mestom Turčianske Teplice v meste Turčianske Teplice.

Čl. II.
Určenie školského obvodu Základnej školy s materskou školou Školská 447 / 2 – Turčianske Teplice.
Do školského obvodu Základnej školy s materskou školou Školská 447 / 2 – Turčianske Teplice pre plnenie povinnej školskej dochádzky sa určujú:
plnenie povinnej školskej dochádzky v 1 až 4 ročníku :
A / mesto Turčianske Teplice – nasledujúce ulice :
Ul. Škoská, Ul. Partizánska, Ul. Kuzmányho, Ul. Slobody, Ul. SNP, Ul. Somolického, Ul. Banská, Ul. Kollárová, Ul. Slnečná, Ul. Pod stráňou, Ul. Kúpelná, Ul. Pod bôrom
Všetky ulice v Mestskej časti Dolná Štubňa
B / vymenované obce :
Abramová, Blážovce, Bodorová, Borcová, Briešte, Budiš, Čremošné, Háj, Ivančiná, Jasenovo, Kaľamenová, Liešno, Moškovec, Ondrašová, Rakša, Rudno, Veľký Čepčín,
plnenie povinnej školskej dochádzky v 5 až 9 ročníku :
A / mesto Turčianske Teplice :
·všetky ulice mesta


B / vymenované obce :
·Abramová, Blážovce, Bodorová, Borcová, Briešte, Budiš, Č·remošné, Dubové, Háj, Ivanč·iná, Jazernica, Jasenovo, Kaľamenová, Liešno, Malý Č·epč·ín, Moškovec, Ondrašová, Rakša, Rudno, Turč·ek, Sklené, Veľký Č·epč·ín
plnenie povinnej školskej dochádzky v špeciálnej triede /mentálne a telesne
postihnutia / :
A/ mesto Turčianske Teplice :
·celá aglomerácia mesta
B / okres Turčianske Teplice :
·všetky obce okresu Turč·ianske Teplice
C / mimo okres Turčianske Teplice :
·všetky obce Žilinského a Bansko – Bystrického kraja

Čl. III.
Určenie školského obvodu Základnej školy s materskou školou Horné Rakovce – Turčianske Teplice.

Do školského obvodu Základnej školy s materskou školou Horné Raklovce – Turčianske Teplice pre plnenie povinnej školskej dochádzky sa určujú:
Plnenie povinnej školskej dochádzky v 1 až 4 ročníku :
A / mesto Turčianske Teplice – nasledujúce ulice :
Sídlisko Horné Rakovce
Ul. Družstevná, Ul. Teplická, Ul. Robotnícka, Ul. Somolického, Ul. Slnečná, Ul. Kúpeľňa, Ul. Kollárová, Ul. Somolického, Ul. Hajská, Dolné Rakovce
Všetky ulice v Mestskej časti Turčiansky Michal
B / vymenované obce :
Abramová, Blážovce, Bodorová, Borcová, Briešte, Budiš, Čremošné, Háj, Ivančiná, Jazernica, Jasenovo, Kaľamenová, Liešno, Moškovec, Ondrašová, Rakša, Rudno, Veľký Čepčín,

Čl. IV.
Určenie školského obvodu Základnej školy s materskou školou Žarnovická – Turčianske Teplice.

Do školského obvodu Základnej školy s materskou školou Žarnovická – Turčianske Teplice pre plnenie povinnej školskej dochádzky sa určujú:
Plnenie povinnej školskej dochádzky v 1 až 4 ročníku :
A / mesto Turčianske Teplice – nasledujúce ulice :
Všetky ulice v Mestskej časti Diviaky
Všetky ulice v Mestskej časti Turčiansky Michal
B / vymenované obce :
Abramová, Blážovce, Bodorová, Borcová, Briešte, Budiš, Čremošné, Háj, Ivančiná, Jasenovo, Kaľamenová, Liešno, Moškovec, Ondrašová, Rakša, Rudno, Veľký Čepčín,

Čl. V.
Práva žiakov plniaci povinnú školskú dochádzku v určenom školskom obvode základných škôl zriadených Mestom Turčianske Teplice.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má zákonný zástupca žiaka trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.
Žiakovi, ktorého zákonný zástupca má trvalý pobyt v školskom obvod základnej školy, musí byť umožnené plnenie povinnej školskej dochádzky v príslušnej základnej škole.
Žiakovi, ktorého zákonný zástupca má záujem vrátiť žiaka zo strednej školy s osemročným štúdiom do základnej školy, musí byť umožnené pokračovať v povinnej školskej dochádzke na základnej škole v ktorej školskom obvode ma zákonný zástupca žiaka trvalé bydlisko.
Ak si obec za účelom zabezpečovania povinnej školskej dochádzky nezriadí základnú školu, základnú školu s materskou školou , je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod, a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí doprava žiaka inak.
Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku zabezpečí podľa odseku 4 aj náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého pobytu.

Čl. VI.
Práva žiakov plniaci povinnú školskú dochádzku mimo určenom školskom obvode základných škôl zriadených Mestom Turčianske Teplice.
V rámci slobodného výberu vzdelávacej inštitúcie si môže zákonný zástupca dieťaťa vybrať aj inú základnú školu, ktorá nie je v jeho školskom obvode.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvale bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.
Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku mimo školského obvodu základnej školy v ktorej má zákonný zástupca trvale bydlisko, nemá nárok na úhradu nákladov na dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého bydliska.


Čl. VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia.
1. Ostatné práva a povinnosti neupravené v tomto VZN sa spravujú ustanoveniami
zák. č. 596 / 2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením MZ v Turč. Tepliciach č. 137/2004 dňa 5.2.2004 a týmto dňom nadobúda platnosť.
3. Účinnosť nadobudne VZN 15 – tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Jozef Turčány
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka