Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE TEPLICE O ČESTNOM OBČIANSTVE MESTA TURČIANSKYCH TEPLÍC, O CENE MESTA TURČIANSKYCH TEPLÍC A CENE PRIMÁTORA MESTA TURČIANSKYCH TEPLÍC

Schválené: 27.10.2005

Vyhlásené: 27.10.2005

Účinnosť: 12.11.2005

Mesto Turčianske Teplice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 vydáva


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKYCH TEPLÍC (ďalej len „nariadenie“) O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA MESTA TURČIANSKYCH TEPLÍC, CENY MESTA TURČIANSKYCH TEPLÍC A CENY PRIMÁTORA MESTA TURČIANSKYCH TEPLÍC.

Prvá časť
Úvodné ustanovenia


 Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky udeľovania verejných uznaní mesta Turčianskych Teplíc, ktorými sú Čestné občianstvo mesta Turčianskych Teplíc, Cena mesta Turčianskych Teplíc a Cena primátora mesta Turčianskych Teplíc.

 Druhá časť
Osobitné ustanovenia

 Článok 1
 Čestné občianstvo mesta Turčianskych Teplíc

1. Čestné občianstvo mesta Turčianskych Teplíc (ďalej len „čestné občianstvo“) ako najvyššie osobné vyznamenanie udelené mestom Turčianske Teplice môže udeliť mestské zastupiteľstvo osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, o ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

 2. Čestné občianstvo môže byť udelené občanom Slovenskej republiky i cudzím štátnym príslušníkom, vo výnimočných prípadoch aj in memoriam.

3. Čestné občianstvo je čestným osobným ocenením a jeho udelenie nezakladá trvalý pobyt v meste.

4. Čestné občianstvo možno udeliť občanovi len raz.

 5. Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladajú primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké, umelecké a ekonomické inštitúcie so sídlom na území mesta. V návrhu musí byť uvedené meno a priezvisko navrhovanej osoby a odôvodnenie.

6. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ktorému návrh predkladá primátor mesta po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade. Návrh musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

7. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorá obsahuje meno a priezvisko čestného občana, dátum udelenia čestného občianstva a stručné zdôvodnenie udelenia. Listina sa vyhotovuje v úradnom jazyku, je na nej erb mesta a podpis primátora. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, listinu je možné vyhotoviť aj v jazyku pocteného.

8. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom spravidla na mimoriadnom zasadaní mestského zastupiteľstva. Čestný občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do pamätnej knihy mesta.

9. Ak sa udeľuje čestné občianstvo mesta in memoriam, listinu prevezmú rodinní príslušníci pocteného, prípadne iná oprávnená osoba.

10. Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať hlasovaním nadpolovičnou väčšinou, ak sa občan, ktorému bolo udelené, spreneveril občianskej cti alebo porušil zákony Slovenskej republiky, alebo ak dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, na základe ktorých by k udeleniu čestného občianstva nedošlo.

11. Evidenciu o predložených návrhoch a o udelených čestných občianstvách, ako aj ostatnú administratívu s nimi spojenú zabezpečuje Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach.

Článok 2
Cena mesta Turčianskych Teplíc

1. Cena mesta Turčianskych Teplíc (ďalej len „cena mesta“) je ocenením udeľovaným mestským zastupiteľstvom jednotlivcom, a to aj in memoriam, ako i kolektívom za:

 a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,

 b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta a o jeho propagáciu doma i v zahraničí,

c) činnosť pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok mesta,

d) záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov,

e) za iné významné počiny.

2. Cenu mesta môže získať aj cudzí štátny príslušník alebo kolektív zo zahraničia.

3. Návrhy na udelenie ceny mesta môžu podávať poslanci mestského zastupiteľstva, primátor, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké, umelecké a ekonomické inštitúcie so sídlom na území mesta. V návrhu musí byť uvedené meno a priezvisko navrhovaného jednotlivca, resp. názov navrhovaného kolektívu a odôvodnenie.

4. Na Cenu mesta Turčianskych Teplíc sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 1 ods. 6 až 11 tohto nariadenia.

5. Cenu mesta tvorí: a) plaketa, b) listina o udelení ceny mesta.

Článok 3
Cena primátora mesta Turčianskych Teplíc

1. Cena primátora sa udeľuje osobám za mimoriadny prínos alebo činy v oblasti humánnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej, alebo za činnosť, ktorou vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta.

2. O udelení ceny primátora rozhoduje primátor mesta po prerokovaní návrhov v mestskej rade. Návrhy na ocenenie cenou primátora môžu podávať aj poslanci MZ, inštitúcie a spoločenské organizácie so sídlom na území mesta. Návrh musí byť podaný písomne a riadne zdôvodnený.

 3. Cenu udeľuje primátor mesta slávnostným spôsobom. Nositeľ ceny primátora sa zapíše do pamätnej knihy mesta.

4. Súčasťou ceny primátora je listina, na ktorú sa v primeranej miere vzťahuje ustanovenie čl. 1 ods. 7 tohto nariadenia.

5. Evidenciu o predložených návrhoch a o udelených cenách, ako aj ostatnú administratívu s nimi spojenú zabezpečuje Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach.

Tretia časť
 Záverečné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 27. októbra 2005 pod číslom uznesenia 341/2005.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12. novembra 2005.


Ing. Jozef Turčány,
v.r. primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka