Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Voľby do OSO 2018

Mestská volebná komisia rozhodla o zaregistrovaní kandidátov

Turčianske Teplice 18. 9. - Mestská volebná komisia v Turčianskych Tepliciach na svojom prvom zasadnutí dňa 17. 9. 2018 rozhodla o zaregistrovaní týchto kandidátov do volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018:

Kandidáti na primátora mesta:

1. Ing. Ľubomír Hanko, nezávislý kandidát (NEKA)

2. Mgr. Igor Hus, NEKA

3. JUDr. Michal Sygút, NEKA

4. JUDr. Erik Štefák, NEKA

 

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1 - Dolná Štubňa

Mgr. Dušan Gabriel, NEKA

Ján Petrovič, NEKA

Ján Rešetár, NEKA

 

Volebný obvod č. 2 - Turčiansky Michal

Ing. Ľubomír Hanko, NEKA

Barbora Jellušová, Slovenská národná strana

Bc. Tibor Lettrich, NEKA

Ján Škorvánek, Kresťanskodemokratické hnutie

 

Volebný obvod č. 3 - Diviaky

Adam Búlik, Národná koalícia

RsDr. Pavol Hanko, Komunistická strana Slovenska

Rastislav Makový, Slovenská národná strana

Ing. Peter Turčány, NEKA

Ľubica Verešová, NEKA

Dušan Vojtek, NEKA

 

Volebný obvod č. 4 - Horné Rakovce

Ing. Lívia Dobrotová, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Ing. Marek Ďordík, Národná koalícia

Rastislav Froľo, NEKA

Janka Gerčáková, SMER - sociálna demokracia

Vladimíra Hádeková, Slovenská národná strana

Michal Kašuba, NEKA

Ján Knoško, Slovenská národná strana

Ing. Miroslav Kovalčík, SMER - sociálna demokracia

Juraj Matiaško, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

MVDr. Marta Máliková, NEKA

Roman Pavlík, NEKA

Ivana Šperlová, Národná koalícia

Miroslav Tribulík, NEKA

 

Volebný obvod č. 5 - Turčianske Teplice I

Mgr. Viera Budzáková, Národná koalícia

Ing. Tibor Gavorník, Kresťanskodemokratické hnutie

Bc. Zdena Kevická, NEKA

Ing. Alexander Kluska, Slovenská národná strana

Ing. Jozef Kováč, Kresťanskodemokratické hnutie

Jozef Mikula, Nova

Jozef Pugzík, Národná koalícia

Ing., Bc. Andrea Roháčiková, Slovenská národná strana

PaedDr. Slávka Sudorová, Slovenská národná strana

Štefan Sygut, Nova

Ivana Šimová, NEKA

Mgr. Mária Šuhajová, NEKA

Daniel Vričan, NEKA

 

Volebný obvod č. 6 - Turčianske Teplice - Vieska

Ľuboš Dudáš, Nova

Ing. Beáta Gáborová, NEKA

Mgr. Ladislav Holenka, Most - Híd

Juraj Kleskeň, Slovenská národná strana

Milan Kováč, NEKA

PhDr. Jaroslav Rešetár, NEKA

Peter Šmalo, SMER - sociálna demokracia

Igor Šupolík, NEKA


 

Turčianske Teplice 22. 8. 2018 

Za zapisovateľa mestskej volebnej komisie bol menovaný Ing. Peter Prokša. Kontakt: peter.proksa@turciansketeplice.sk, 043/4906060, 0918 967 703, Mestský úrad, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice

Informácie ohľadom mestskej volebnej komisie

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (vzor delegačnej listiny) doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Mailová adresa na zasielanie delegačných listín do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v elektronickej forme: branislav.bugar@turciansketeplice.sk

 


 

Turčianske Teplice 14. 8. 2018 - oznam pre kandidátov na post primátora a poslancov MZ – všetky tlačivá potrebné pre kandidatúru spolu s informáciami týkajúcimi sa volieb sú zverejnené na internetovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 na

tomto odkaze.

 


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Oznamenie o počte obyvaľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb

 

Oznamenie o volebných obvodoch a počtoch poslancov

 

Volebná kampaň kandidátov v obci nad 5000 obyvateľov


 

dnes je: 19.9.2018

meniny má: Konštantín

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka