Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Trávnatý porast vedľa prístupovej cesty pod Bôr

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)

Vyhlasovateľ Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka  § 15 ods. 7 s použitím ust. §-u 17 ods. 2 VZN mesta Turčianske Teplice č. 4/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Turčianske Teplice

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti  nachádzajúce sa  pozdĺž štátnej cesty  I/65 (vedľa prístupovej cesty pod Bôr),  v k.ú. Turčianske Teplice, zapísané na LV č. 1721 evidované Správou katastra Turčianske Teplice a to :

• parc. č. C – KN 281  trvalý trávny porast o výmere cca 3.136 m2,
• parc. č. C – KN 268/2 trvalý trávny porast o výmere cca  239 m2,

ktoré sú vyznačené v snímke z katastrálnej mapy, tvoriacej prílohu tejto výzvy.


Podmienky pre uchádzačov :
1. Cena nájmu za 1 m2 / rok  je stanovená v minimálnej výške  0,01  Eur / m2,
2. Záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Mestu Turčianske Teplice,
3. Na pozemkoch nie je povolená akákoľvek výstavba a pozemky môžu slúžiť výlučne na poľnohospodárske účely, ako pasienky. K pozemkom nie sú privedené inžinierske siete.


Ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže:
4. Záujemca musí spĺňať nasledovné predpoklady:
4.1.   Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v predmete podnikania poľnohospodársku činnosť. Fyzická osoba predloží v ponuke čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti ponuky predloží vyhlasovateľovi v termíne do 30-ich dní od dátumu oznámenia o úspešnosti ponuky výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra s uvedením požadovanej činnosti.
4.2.   Jednoduchý podnikateľský zámer týkajúci sa predmetu nájmu.


Jednotliví záujemcovia, sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice,  do podateľne na prízemí MsÚ, do 7.3.2012  do 12,00 hod.

Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvárať – Pozemky KN 281, 268/2“.  Na obálke musí byť zároveň uvedené meno a adresa uchádzača.


Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :

• presné označenie obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu u právnickej osoby alebo uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu u fyzickej osoby (u podnikateľa uviesť aj IČO),
• uvedenie navrhovanej ceny nájmu za 1 m2/rok pre celkovú plochu  3 375 m2
• Jednoduchý podnikateľský zámer týkajúci sa predmetu nájmu.

 

Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 7  dní  pred termínom na predloženie ponúk. Vysvetlenie k doplňujúcim informáciám budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa pre potreby všetkých prípadných záujemcov v lehote do 3 dní.

Výzva bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli Mesta Turčianske Teplice, ktorá sa nachádza v budove MsÚ Turčianske Teplice, Partizánska ulica č. 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, na internetovej stránke mesta, www.turciansketeplice.sk a v regionálnej tlači.

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka s najvyššou cenou nájmu za 1 m2 / rok, za pozemky, ktoré sú predmetom súťaže.

Vyhlasovateľ do 15-ich dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy uplatniť, vyberie záujemcu.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Minimálny počet predložených ponúk nie je stanovený. 
Náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí záujemca.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka