Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Rámcový plán zasadnutí MZ

FEBRUÁR – termín: 23.02.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa  hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Správa o činnosti  HK za rok 2016
 6. Správy komisií pri MZ za rok 2016, plán práce komisií pri MZ na rok 2017
 7. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 8. Zmena rozpočtu na rok 2017
 9. Prevody a prenájmy
 10. Rôzne
 11. Záver

 

MAREC – termín: 30.03.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Zmena rozpočtu na rok 2017
 6. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 7. Prevody a prenájmy majetku
 8. Rôzne
 9. Záver

 

MÁJ – termín: 25.05.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy v zmysle zákona č. 397/2004 Z.z. pre konflikt záujmov v platnom znení za rok 2016
 6. Zmena rozpočtu na rok 2017
 7. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  
 8. Prevody a prenájmy majetku
 9. Rôzne
 10. Záver

 

JÚN – termín: 29.06.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
 6. Rozbor výsledkov hospodárenia Mesta Turčianske Teplice v zastúpení Teplico, s.r.o.  za rok 2016
 7. Rozbor výsledkov hospodárenia škôl  a školských zariadení za rok 2016
 8. Rozbor výsledkov hospodárenia spoločnosti Technické služby Turč. Teplice s.r.o  za rok 2016
 9. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2016, správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016, Hodnotiaca správa za rok 2016
 10. Zmena rozpočtu na rok 2017
 11. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 12. Prevody a prenájmy majetku
 13. Rôzne
 14. Záver

 

SEPTEMBER – termín: 21.09.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu mesta za I. polrok roku 2017
 6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok 2017
 7. Monitorovacia správa za I. polrok 2017
 8. Zmena rozpočtu
 9. Návrhy VZN Mesta Turčianske
 10. Prevody a prenájmy
 11. Rôzne
 12. Záver

 

OKTÓBER – termín: 26.10.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Zmena rozpočtu na rok 2017
 6. Informácia o Príkaze primátora na vykonanie inventarizácie
 7. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 8. Prevody a prenájmy majetku
 9. Rôzne
 10. Záver

 

NOVEMBER – termín: 23.11.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 6. Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2016
 7. Zmena rozpočtu na rok 2017
 8. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 9. Prevody a prenájmy majetku
 10. Rôzne
 11. Záver

 

DECEMBER – termín: 14.12.2017

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 6. Schválenie rámcového plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018
 7. Schválenie návrhu na vyradenie majetku za rok 2017
 8. Zmena rozpočtu na rok 2017
 9. Návrh rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2018, návrh programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na roky 2018 – 2020
 10. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 11. Prevody, prenájmy majetku
 12. Rôzne
 13. Záver

 

dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka