Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom priestorov za sálou KD

Prenájom priestorov za sálou KD

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)


Vyhlasovateľ Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka  § 15 ods. 7 s použitím ust. §-u 17 ods. 2 VZN mesta Turčianske Teplice č. 4 / 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Turčianske Teplice

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy, ktorej predmetom budú nebytové priestory nachádzajúce v budove Mestského úradu – v prístavbe za sálou KD, na parcele č. KN 1 v kat. území Turčianske Teplice, zapísané na LV č. 1721 evidované Správou katastra Turčianske Teplice a to :

• Nebyt. priestor – kancelária, predajňa (podnikateľský priestor) na prízemí o výmere  12,5 m2,
• Nebyt. priestor – kancelária, predajňa (podnikateľský priestor) na prízemí o výmere     8,3 m2,
• Nebyt. priestor – kancelária, predajňa (podnikateľský priestor) na prízemí o výmere    8,63 m2,

ktoré sú vyznačené na pôdorysnom výkrese, tvoriacej prílohu tejto výzvy.

 

Vyhlasovateľ ďalej uvádza, že nebytový priestory nie sú zariadené. Spotreba energií (teplo, voda, elektrika) bude stanovená pomerom podlahovej plochy celej budovy.
Nepodnikateľský priestor:  Sociálne zariadenie a chodbu o výmere  30 m2  je oprávnený nájomca užívať bezodplatne – sprístupnené pre účinkujúcich počas vystúpení v divadelnej sále.    


Podmienky pre uchádzačov :

1. Cena nájmu za 1 m2/rok nebytového  priestoru- kancelária a príslušenstvo je stanovená v minimálnej výške 35,00  Eur/m2,
2. Záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Mestu Turčianske Teplice,
3. Hore uvedené priestory budú slúžiť výhradne na prevádzku kancelárske priestory, predajne, ambulancia.
4. Na jednotlivé miestnosti je možne predložiť ponuku aj samostatne – každá miestnosť je funkčná samostatne.

 

Ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v predmete podnikania činnosti umožňujúce prevádzkovanie zariadenia občianskej vybavenosti, resp. voľnej živnosti. Fyzická osoba –nepodnikateľ, predloží v ponuke čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti ponuky predloží na písomné požiadanie vyhlasovateľovi výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra s uvedením požadovanej činnosti. Účastník súťaže nesmie mať evidované žiadne dlhy voči mestu Turčianske Teplice.  
   
Jednotliví záujemcovia, ktorými môžu byť  fyzické osoby,  fyzické osoby podnikatelia  alebo právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky resp. EÚ, sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach, do podateľne na prízemí MsÚ, v termíne  do 28.3.2013 do 12,00 hod.

 

Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvárať –obchodná verejná súťaž – MsÚ – kancelária za sálou KD“.  Na obálke musí byť zároveň uvedený názov, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača.

 

Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :

•  presné označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu
•   uvedenie navrhovanej ceny nájmu CELKOVO za 1 m2/rok, resp. oddelene za jednotlivé nebytové priestory s plochou 12,5 m2  alebo  8,3 m2 alebo 8,63 m2
• čestné prehlásenie o užívaní nebytových priestorov na účel uvedený v podnikateľskom zámere.
• Jednoduchý podnikateľský zámer v nájomných priestoroch
• referencie o predošlej podnikateľskej činnosti – nepovinná príloha.

Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.

 

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 7  dní  pred termínom na predloženie ponúk. Vysvetlenie k doplňujúcim informáciách budú zaslané všetkým prípadným uchádzačom, ktorých ponuky už boli doručené s možnosťou opravy predloženej ponuky.

 

Výzva bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli Mesta Turčianske Teplice, ktorá sa nachádza v budove MsÚ Turčianske Teplice, Partizánska ulica č. 413/ 1, 039 01 Turčianske Teplice a na internetovej stránke mesta, www.turciansketeplice.sk .

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka s najvyššou cenou za 1 m2 / rok, nebytového priestoru, ktorý je predmetom súťaže.


Vyhlasovateľ do 15-ich dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy uplatniť, vyberie záujemcu.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. 


Minimálny počet predložených ponúk nie je stanovený. 
Náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí záujemca.
 

 

 

Mgr. Michal Sygút, primátor mesta


 
podorys.pdf(64.3 kB)podorys.pdf

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka