Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozemky na účely záhrady

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)

 

Vyhlasovateľ Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území Turčianske Teplice, zapísané na LV č. 1721 evidované Správou katastra Turčianske Teplice a to :

 

• časť parc. č. C – KN 832/2  zastavné plochy a nádvoria o výmere 75  m2,
• časť parc. č. C – KN 833/2  záhrady o výmere 130  m2,
• časť parc. č. C – KN 834/2  záhrady o výmere 130  m2,

 

ktoré sú vyznačené v snímke z katastrálnej mapy, tvoriacej prílohu tejto výzvy.
Vyhlasovateľ ďalej uvádza, že pozemky sú z dôvodu daných rozmerov 6,0 m x 55,83 m určené výhradne pre účely záhrady. Na pozemkoch nie je možné postaviť samostatne stojaci objekt na bývanie, resp. podnikanie.

 

Podmienky pre uchádzačov :
1. Kúpna cena za 1 m2  je stanovená v minimálnej výške  15,00  Eur / m2,
2. Záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Mestu Turčianske Teplice,
3. Hore uvedený pozemok nebude slúžiť na podnikateľské účely. Výhradne ako zelená plocha –záhrada. 
4. Návrh na vklad kúpnej zmluvy podá predávajúci až po zaplatení kúpnej ceny.

 

 

Ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže:
5.  Záujemca berie na vedomie, že je povinný zabezpečiť trvalý a bezproblémový verejný prechod  k jestvujúcej železničnej trati cez parcely č. C-KN 830, 832/3, 833/3, 834/3, ktoré ostávajú vo vlastníctve mesta Turčianske Teplice.  

Jednotliví záujemcovia, sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice,  do podateľne na prízemí MsÚ, do 23.11.2012 do 12,00 hod.

 

 

Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvárať – ZÁHRADA – ulica Somolického“ Na obálke musí byť zároveň uvedené meno a adresa uchádzača.


Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :
• presné označenie záujemcu uvedením obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu u právnickej osoby alebo uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu u fyzickej osoby (u podnikateľa uviesť aj IČO),
• uvedenie navrhovanej kúpnej ceny,
• čestné prehlásenie o spôsobe užívania pozemku,


Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 7  dní  od  začatia súťaže. Vysvetlenie k doplňujúcim informáciách budú zaslané všetkým uchádzačom do 5-ich pracovných  dní od prijatia žiadosti o doplnenie informácií.

Výzva bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli Mesta Turčianske Teplice, ktorá sa nachádza v budove MsÚ Turčianske Teplice, Partizánska ulica č. 413/ 1, 039 01 Turčianske Teplice, na internetovej stránke mesta www.turciansketeplice.sk  a v regionálnej tlači.

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka s najvyššou cenou za 1 m2 pozemku, ktorý je predmetom súťaže.

Vyhlasovateľ do 15-ich dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy uplatniť, vyberie záujemcu.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Minimálny počet predložených ponúk nie je stanovený. 
Náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí záujemca.Mesto Turčianske Teplice
Mgr. Michal Sygút, primátor

 

Príloha č.1: Celková snímka lokality s vyznačením pozemkov v M 1:1000

 

Príloha č.2:  Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetných parciel v M 1:662


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka