Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie v zmysle §5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Základné právne normy, ktoré upravujú zriadenie, činnosť, právomoci a kompetencie samosprávy obcí (miest) sú:

a) zákon SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

b) Ústava SR.

Zákon Slovenskej národnej rady 369/90 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov radikálne zmenil postavenie a úlohy obcí.
 “Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).“
 “Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“
 “Mestami sú obce, ktoré za mestá vyhlásila Slovenská národná rada na návrh vlády. Mestá používajú spolu s názvom označenie “mesto“. Pri výkone samosprávy používajú mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu“ (§ 22, ods. 1, 2)
Takto je charakterizovaná a špecifikovaná obec (ďalej už len mesto) zákonom.

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

-Žiadosť o sprístupnenie informácií ( ďalej „ žiadosť“) a iné žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
-Každá žiadosť musí byť zaevidovaná v registratúre MsÚ , ktorá jej založí  spis a ďalej postupuje v súlade s Registratúrnym poriadkom.
- Elektronické žiadosti o informácie, ako aj žiadosti, návrhy, podnety alebo sťažnosti je potrebné zasielať na elektronickú adresu: podatelna@turciansketeplice.sk.
- Písomne sa žiadosti o informácie, ako aj iné typy podaní adresujú na adresu: Mestský úrad  Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 03901 Turčianske Teplice alebo sa doručia osobne do podateľne MsÚ.
- Ústna žiadosť ( osobná alebo telefonická ) sa podáva v kancelárii Správneho a sociálneho oddelenia MsÚ alebo ktoréhokoľvek zamestnanca MsÚ, ktorý ju vybaví v súlade s náplňou činnosti a organizačným poriadkom. O žiadosti podanej ústne alebo telefonicky spíše zamestnanec preberajúci žiadosť úradný záznam.

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

Odvolanie

Odvolacím orgánom proti prvostupňovému rozhodnutiu mesta pri prenesenom výkone štátnej správy je príslušný orgán miestnej štátnej správy na danom úseku príslušný podľa osobitných predpisov. Na podanie odvolania ako aj na celé odvolacie konanie sa vzťahujú príslušné ustanovenia správneho poriadku (§ 53 až 61 SP) resp. iného zákonom určeného procesného predpisu.

Proti rozhodnutiu mesta ako správneho orgánu má účastník konania právo podať podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.
Odvolanie je oprávnený podať aj :
a) zákonný zástupca, ak účastník nemôže v konaní samostatne vystupovať,
b) opatrovník v prípadoch, ak bol ustanovený správnym orgánom,
c) zástupca, ktorého si zvolil účastník; pokiaľ ide o zastupovanie právnických osôb.

Pre podanie odvolania zákon neustanovuje žiadne dôvody.

Účastník konania preto môže napadnúť tak skutkové zistenia, ako aj právne posúdenie veci v rozhodnutí. Môže napadnúť celé rozhodnutie, alebo len jeho časť. Dôvodom môže byť nezákonnosť, t.j. rozpor s objektívnym právom, ako aj nesprávnosť rozhodnutia. Nesprávnym rozhodnutím je také rozhodnutie, ktoré síce nie je v rozpore s právom, ale so zreteľom na okolnosti je neúčelné, neprimerané alebo nehospodárne.

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

Vo veciach samosprávy podľa § 27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd. 


Súdne preskúmanie rozhodnutia

Predpokladom súdneho preskúmania rozhodnutia podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov je, aby išlo o rozhodnutie Mesta Turčianske Teplice vydaného v správnom konaní, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť alebo rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným. Tzn. musí ísť o rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť až po povinnom využití riadneho opravného prostriedku ( najmä odvolania).
Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba musí obsahovať:
• všeobecné náležitostí podania - musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované,
• označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá,
• vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá,
• uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a
• aký konečný návrh robí.

Žalobu môže podať fyzická osoba a právnická osoba, ktoré tvrdia, že boli ukrátené na svojich právach rozhodnutím alebo postupom Mesta Turčianske Teplice ako správneho orgánu. Podať žalobu môže aj fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo.

Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je žalovaným správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni.
Žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach ustanovených Občianskym súdnym poriadkom - v rámci pôsobnosti Mesta ide najmä o veci sociálnej pomoci a priestupkov.

Žaloba sa musí podať na súd do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

 

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

Spôsob počítania lehôt sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok).

 

Žiadosti o informácie v zmysle zák. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov sú vybavované najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti, alebo odo dňa doplnenia žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona, ak tento neustanovuje inak.


Lehotu uvedenú v ods. 2 tohto článku môže mestský úrad z vážnych dôvodov predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodu jej predĺženia oznámi gestor žiadateľovi najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

 

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, MsÚ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré mu umožnia vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.


Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe oznámi MsÚ žiadateľovi bez zbytočného odkladu.

Sťažnosti sú v zmysle zákona 9/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov vybavované v lehote 60 dní.

Petície sú v zmysle zákona 85/1990 Zb.  v znení neskorších predpisov vybavované v lehote 30 dní.

 

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,

Prehľad predpisov, podľa ktorých Mesto Turčianske Teplice koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu
• Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 99/1963 Zb Občianky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
• zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 479/2008 Z. z. o o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
• zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
• zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
• zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
• zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
• vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov,
• Všeobecne záväzné nariadenia mesta Turčianske Teplice.

 

f) sadzobník správnych poplatkov,  ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Mesto Turčianske Teplice v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) a Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

stanovuje

nasledovné úhrady za sprístupnené informácie:
• internet (WEB stránka)..........................................................             bezodplatne
• rozmnožovanie 1 ks ČB stránky formátu A 4 jednostranné......   0,10 €
• A 4 obojstranné...................................................................                  0,13 €
• A 3 jednostranné..................................................................                 0,17 €
• A 3 obojstranné....................................................................                 0,20 €
• na diskete .........................................................................                     0,33 €
• na CD nosiči ......................................................................                   0,33 €
• obstaranie obalu (obálky) podľa jeho predajnej ceny (obálka cca 0,03-0,12 €).

Poštovné a telekomunikačné poplatky sa budú riadiť príslušnými platnými cenníkmi.

Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet uvedených vynaložených nákladov.

Žiadateľ môže uhradiť náklady sprístupnené informácie takto:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet MsÚ v banke,
c) v hotovosti do pokladne MsÚ.

Mestský úrad môže zaplatenie úhrady odpustiť.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka