Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Objekt služieb

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)


Vyhlasovateľ Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka  § 15 ods. 7 s použitím ust. §-u 17 ods. 2 VZN mesta Turčianske Teplice č. 4 / 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Turčianske Teplice

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy, ktorej predmetom budú nebytové priestory nachádzajúce v Objekte služieb č.súp. 418, na parcele č. KN 414/1 v kat. území Turčianske Teplice, ul. Partizánska, zapísané na LV č. 1721 evidované  Správou katastra Turčianske Teplice a to :

• Nebytový priestor občianskej vybavenosti na I. poschodí o výmere            37,50 m2,

ktorý je vyznačený na pôdorysnom výkrese, tvoriacom prílohu tejto výzvy.

Vyhlasovateľ ďalej uvádza, že nebytový priestor nie je zariadený. Spotreba energií (teplo, voda) elektrika) bude stanovená paušálnou sumou. Spotreba elektrickej energie bude stanovená podľa samostatného merača.

 

Cena nájmu za nepodnikateľský priestor  (sociálne zariadenie a chodba) o celkovej výmere  6,55 m2  je nemenná vo výške 4,50 EUR/ m2 a bude zapracovaná do nájomnej zmluvy.  


Podmienky pre uchádzačov :

1. Cena nájmu za 1 m2/rok nebytového  priestoru s príslušenstvom je stanovená v minimálnej výške  35,00  Eur/m2,
2. Záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Mestu Turčianske Teplice,
3. Hore uvedené priestory môžu slúžiť výhradne na prevádzku nevýrobného charakteru, t.j. kancelárske priestory, predajne, resp.zdravotnícke zariadenie.

Ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže:
4. Záujemca musí spĺňať nasledovné predpoklady:
4.1.   Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v predmete podnikania činnosti umožňujúce prevádzkovanie zariadenia občianskej vybavenosti podľa hore uvedených podmienok vyhlasovateľa, resp. voľnej živnosti. Fyzická osoba predloží v ponuke čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti ponuky predloží vyhlasovateľovi v termíne do 30-ich dní od dátumu oznámenia o úspešnosti ponuky výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra s uvedením požadovanej činnosti.
4.2.   Žiadateľ predloží výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, u fyzickej osoby nepodnikateľa čestné vyhlásenie uvedené v bode 4.1.  OVS.
4.3.   Jednoduchý podnikateľský zámer týkajúci sa predmetu nájmu.

 

Jednotliví záujemcovia, ktorými môžu byť  fyzické osoby, právnické osoby, alebo fyzické osoby oprávnené podnikať so sídlom na území Slovenskej republiky resp. EÚ, sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme poštou, resp. na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice,  do podateľne na prízemí MsÚ, do 13.03.2012 do 12,00 hod.

 

Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvárať – verejná obchodná súťaž – Objekt služieb, I.NP“.  Na obálke musí byť zároveň uvedený názov, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača.

Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :

• presné označenie záujemcu uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu
• uvedenie navrhovanej ceny nájmu za 1 m2/rok pre plochu 37,50 m2
• čestné prehlásenie o užívaní nebytových priestorov na účel uvedený v podnikateľskom zámere.
• referencie o predošlej podnikateľskej činnosti – nepovinná príloha.

Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.

 

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 7  dní  pred termínom na predloženie ponúk. Vysvetlenie k doplňujúcim informáciám budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa pre potreby všetkých prípadných záujemcov v lehote do 3 dní.

Výzva bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli Mesta Turčianske Teplice, ktorá sa nachádza v budove MsÚ Turčianske Teplice, Partizánska ulica č. 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, na internetovej stránke mesta, www.turciansketeplice.sk a v regionálnej tlači.

Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu sa bude považovať ponuka s najvyššou cenou za 1 m2 / rok, nebytového priestoru, ktorý je predmetom súťaže.

Vyhlasovateľ do 15-ich dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy uplatniť, vyberie záujemcu.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Minimálny počet predložených ponúk nie je stanovený. 
Náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí záujemca.


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka