Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Návrhy VZN

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným spôsobom v meste obvyklým.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Návrh - Dodatok č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TURČIANSKE TEPLICE č. 4/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Turčianske Teplice

Zverejnené, 15. 3. 2017

 

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE TEPLICE, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Turčianske Teplice a urnového hája

Zverejnené, 15. 3. 2017

 

Návrh -  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE TEPLICE o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Zverejnené, 15. 3. 2017

 

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE TEPLICE o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Turčianske Teplice

Zverejnené, 15. 3. 2017

 


 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka