Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informačný systém mesta

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)

 

Vyhlasovateľ Mesto Turčianske Teplice v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme pozemkov (ďalej len „nájomná zmluva“), ktorej predmetom bude prenájom pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mesta Turčianske Teplice, nachádzajúcich sa v kat. území Turčianske Teplice, Dolná Štubňa, Diviaky a Turčiansky Michal s cieľom umiestnenia komplexného informačno-orientačného tabuľového systému  a to v rozsahu :

• cca 70 kusov  s celkovou  výmerou   35  m2

Obsah nájomnej zmluvy, na  ktorom vyhlasovateľ OVS bezpodmienečne trvá, je nasledovný :

1. Predmet nájmu: prenájom pozemkov na naprojektovanie a vybudovanie komplexného tabuľového informačno-orientačného systému (ďalej len „TIS“) na celom území mesta Turčianske Teplice, s cieľom umožniť bezproblémovú orientáciu obyvateľov a návštevníkov mesta a to peších i motorizovaných, pričom v projekte bude zahrnutý aj turisticky informačný systém v primeranom rozsahu. TIS musí obsahovať riešenie informačných tabúľ na označovanie ulíc, vrátane informačných tabúľ k iným subjektom (úrady, verejné inštitúcie a pod.)

3.    Doba nájmu :     na dobu určitú v dĺžke 15 rokov

4.    Nájomné/rok:     minimálne ročné nájomné za 1 m2 je stanovené vo výške 90,00.-€        

5.    Podmienky obchodnej verejnej súťaže:       
• Spracovať a odsúhlasiť s mestom pasport súčasného stavu, navrhovaného stavu TIS a pasport po realizácií vybudovania TIS v elektronickej podobe.
• Realizovať jednotlivé etapy TIS podľa časového harmonogramu schváleného mestom Turčianske Teplice.
• Vybaviť príslušné povolenia a súhlasné stanoviská v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane kompletných inžinierskych sieti a to na vlastné náklady zhotoviteľa.
• Bezodplatne spravovať udržiavať technický stav, rozširovať a aktualizovať informačný systém počas obdobia 15-ich rokov.
• Bezodkladne odstraňovať poškodenia TIS a to výmenou alebo opravou jednotlivých komponentov systému.
• Vybudovať a prevádzkovať TIS bez nároku na akékoľvek peňažné plnenie zo strany mesta Turčianske Teplice.
• Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady a výdavky spojené s vybudovaním a prevádzkou TIS, vrátane správnych poplatkov.
• Poskytnúť mestu Turčianske Teplice mediálny priestor pre účely propagácie športových  a kultúrnych podujatí mesta.

Zmluva o nájme musí obsahovať aj ďalšie ustanovenia :
a) Prenajímateľ bude oprávnený bezodkladne odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, ak účastník (ďalej len „poskytovateľ“)  bude užívať predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel alebo spôsobom odporujúcim zmluvným podmienkam a zákonu.
b) Poskytovateľ sa zaväzuje vybudovať na nehnuteľnostiach vo vlastníctve alebo v správe mesta  a jeho okolí TIS, a to v rozsahu a na nehnuteľnostiach bližšie uvedených v Projekte.
c) Poskytovateľ  je povinný TIS vybudovať na vlastné náklady a zodpovednosť, bez požadovania akéhokoľvek peňažného plnenia, pričom pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, poskytovateľ je výlučne povinný:
c.1) zaobstarať právoplatné stavebné povolenie v zmysle príslušných ustanovení Stavebného  zákona ako aj ďalšie Povolenia; a
c.2) znášať všetky správne poplatky vyrúbené príslušnými orgánmi štátnej správy v súvislosti s vybudovaním TIS a Povoleniami.
d)   Poskytovateľ požiada o vydanie povolení bezodkladne po dni podpisu, najneskôr však do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podpisu zmluvy.
e)     Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať od záujemcu akékoľvek peňažné plnenie v súvislosti s vybudovaním TIS, pokiaľ vlastníkom TIS ostane poskytovateľ.
f) Zmluvná pokuta:  nájomca sa zaväzuje zaplatiť mestu ako prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 10.000,00 v prípade, ak dôjde z jeho strany k zmene účelu a stanovených podmienok nájmu.


Ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
• Uchádzač  OVS  nesmie mať evidované žiadne dlhy voči mestu Turčianske Teplice.
• Prijímajú sa aj alternatívne návrhy na vybudovanie predmetu OVS výhodné pre mesto,
• Jednotliví uchádzači, ktorými môžu byť   fyzické osoby podnikatelia  alebo právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky resp. EÚ, sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach, do podateľne na prízemí MsÚ, v termíne  do 17.2.2012 do 12,00 hod.

Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvárať – OVS –Informačný systém“.  Na obálke musí byť zároveň uvedený názov, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača.


Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :
• sprievodný list  s uvedením  obchodného mena, miesta podnikania a IČO u fyzickej osoby, alebo obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu u právnickej osoby.
• zoznamu príloh, potvrdený štatutárnym orgánom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti podľa výpisu z obchodného resp. živnostenského registra.
• návrh nájomnej zmluvy so zapracovanými podmienkami podľa tejto výzvy,
• uvedenie navrhovanej ceny nájmu
• výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, z ktorého musí byť zrejmé, že záujemca má oprávnenie vykonávať reklamnú a propagačnú činnosť, ako aj výrobu informačných systémov, nie kratšiu dobu ako 5 rokov,
• vyjadrenie príslušného súdu nie staršie ako 3 mesiace, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
• potvrdenie sociálnej a zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace, že záujemca nemá evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
• preukázanie personálnej schopnosti zabezpečovať predmet zmluvy ,
• uchádzač musí mať vlastné výrobné zázemie a jeho ponuka musí byť kompletná, t.j. musí mať okrem mestského informačného tabuľového systému aj ďalšie komponenty rozširujúce systém najmä:
a) informačné skrinky zodpovedajúce požiadavkám zákona O slobodnom prístupe k informáciám,
b) nosiče informácií významných pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky,
c) mestské mapy s možnosťou ich využitia v zastavanom území mesta,
• informačný systém musí byť certifikovaný,
• referencie uchádzača za dodávky resp. poskytnuté služby v predmete OVS za predchádzajúcich päť rokov s uvedením lehôt  a odberateľov 

Hore uvedené doklady musia byť vyhotovené ako originál, resp. overená kópia.

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 5-ich  dní  od  začatia súťaže. Vysvetlenie k doplňujúcim informáciách budú zaslané všetkým uchádzačom do 5-ich  dní od prijatia žiadosti o doplnenie informácií.

Výzva bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli Mesta Turčianske Teplice, ktorá sa nachádza v budove MsÚ Turčianske Teplice, Ul. partizánska č. 1, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači..

Kritériá na vyhodnocovanie ponúk      
1. výška nájomného / rok                               40  %
2. bonusy (poskytnuté služby v rámci  TIS a      60  %
riešenia dopravy na území mesta)

Vyhodnotenie
Súťažné ponuky vyhodnotí  komisia menovaná primátorom mesta Turčianske Teplice. Komisia v prvom rade posúdi splnenie podmienok účasti u jednotlivých uchádzačov. Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.

K jednotlivým  kritériám priradí člen komisie body podľa poradia úspešnosti (podľa počtu hodnotených ponúk) a  vynásobí váhovým koeficientom. Poradie úspešnosti sa stanovuje odstupňovaním bodov váhového hodnotenia kritérií. Ponuka uchádzača s najvyšším váhovým hodnotením po sčítaní jednotlivých vyhodnocovaných kritérií je prvá v poradí.

Vyhlasovateľ do 15-ich dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy uplatniť, vyberie záujemcu.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí uchádzač.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka