Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne a sociálne oddelenie

E-mail: spravneod@turciansketeplice.sk 
Tel.: 043/492 42 50

prízemie (klientske centrum):
Jana Mandzijová, matrika, evidencia obyvateľov
Tel.: 043 / 490 60 63


I.poschodie
kancelária č. 39
Mgr. Branislav Bugár,
vedúci oddelenia
Mgr. Ľudmila Lukáčová, odborná referentka
Tel.: 043 / 490 60 14


Správne a sociálne oddelenie vydáva rozhodnutia v oblasti správnych úkonov mesta, zabezpečuje evidenciu obyvateľstva, vydáva rozhodnutia o pridelení súpisných čísel, zabezpečuje úlohy v oblasti požiarnej ochrany mesta, úlohy pri propagácii mesta a jeho prezentácii v médiách a medzi mestami a obcami regiónu, koordinuje činnosti súvisiace so sociálnymi otázkami, ako sú sociálne dávky, služby, klub dôchodcov, starostlivosť o starších občanov a sociálne odkázané rodiny a občanov, zabezpečuje prípravu podkladov pre VZN mesta a príslušné rozhodnutia orgánov mesta. Zabezpečuje činnosť matriky, Zboru pre občianske záležitosti a mestského centra zdravia, ktorého hlavným poslaním je zdravotná preventívno-výchovná činnosť.

Pôsobnosť a členenie oddelenia:

(1) Oddelenie správne a sociálne patrí do úseku prednostu.

(2) Oddelenie správne a sociálne plní najmä úlohy v týchto úsekoch:

a) vykonáva odborné činnosti v oblasti sociálnej starostlivosti patriace do pôsobnosti mesta,

b) zabezpečuje prevádzku denných centier – Klub dôchodcov, denné centrum Dúha,

c) zabezpečuje činnosť v zberni a výdajni šatstva a v stredisku základnej hygieny a dohliada nad správou prechodnej ubytovne,

d) vykonáva činnosť na úseku matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva a osvedčovania listín a podpisov,

e) vykonáva činnosť vnútornej správy mestského úradu – podateľňa, archív, upratovanie MsÚ a iných verejných budov vo vlastníctve mesta,

f) zabezpečuje činnosti v oblasti PO, BOZP – dodávateľsky

g) vykonáva činnosti v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu,

h) vykonáva činnosť na úseku zabezpečenia komunálnych, parlamentných a ostatných volieb občanov mesta, technicky a materiálne zabezpečuje voľby do NR SR, prezidentské voľby, voľby do orgánov samosprávy a voľby do vyšších územných samosprávnych celkov, voľby do Európskeho parlamentu, hlasovanie o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta a celého štátu (referendum, miestne referendum)

i) zabezpečuje úlohy spojené so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v meste,

j) povoľuje verejné zhromaždenie obyvateľov mesta,

k) vykonáva činnosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“)

l) vykonáva činnosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“)

m) zabezpečuje vykonávanie agendy v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zhromažďovacom práve“),

n) vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,

o) prejednáva priestupky a správne delikty vo zverených oblastiach,

p) zabezpečuje starostlivosť o nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta a to najmä vykonáva pravidelnú kontrolu budov v správe mesta zameranú na havárie, opravy a nutné opravy a to prostredníctvom údrţbára mestského úradu, alebo dodávateľsky

q) vykonáva osvedčovanie podpisov a listín na základe poverenia primátora

r) zabezpečuje agendu týkajúcu sa užívania verejných priestranstiev a trhových miest,

s) spolupracuje pri tvorbe a plnení rozpočtu na zabezpečenie činností v pôsobnosti oddelenia

t) v spolupráci s ekonomickým oddelením zabezpečuje realizáciu poukážkového systému mesta,

u) vydáva rybárske lístky,

v) spracúva podklady a pripravuje návrh na všeobecne záväzné nariadenia a Smernice v riadenej oblasti. 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka