Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie plánovania a rozvoja mesta


II.poschodie
kancelária č. 55
Ing. Alexander Chvojka, vedúci oddelenia
alexander.chvojka@turciansketeplice.sk

Tel. č.: 043 / 490 60 20

 

kancelária č. 54
Tibor Hogh

tibor.hogh@turciansketeplice.sk

Ing. Michal Síkeli

michal.sikeli@turciansketeplice.sk

Tel. č.: 043 / 490 60 19


Oddelenie plánovania a rozvoja mesta zabezpečuje úlohy v investičnej oblasti, organizuje a riadi projektové a predprojektové práce a činnosti, plní úlohy v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, zabezpečuje úlohy v oblasti životného prostredia, enviromentálnej politiky a zámerov mesta, ktoré sú v kompetencii mesta, zabezpečuje činnosti v zmysle cestného zákona, ktoré sú v kompetencii mesta. Zabezpečuje činnosti pri rozvojových programoch mesta, zabezpečuje prípravu podkladov pre VZN mesta a príslušné rozhodnutia orgánov mesta.

Pôsobnosť a členenie oddelenia:

(1) Oddelenie plánovania a rozvoja mesta patrí do úseku prednostu.

(2) Pôsobnosť oddelenia plánovania a rozvoja mesta:

a) zabezpečuje:

a) vykonávanie agendy týkajúcej sa ohlasovacej povinnosti v zmysle stavebného zákona

b) povoľovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na území mesta

c) prenesený výkon štátnej stavebnej správy v oblasti dopravy

d) investičnú výstavbu - prípravu a realizáciu stavieb, inžiniersku činnosť

e) činnosť na úseku majetkovo – právnom

f) činnosti na úseku verejného obstarávania

b) spolupracuje pri tvorbe:

1. územného plánu mesta

2. plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta a jeho aktualizácie

3. koncepcie rozvojových oblastí mesta v súlade s najnovšími technickými a legislatívnymi normami

c) zabezpečuje realizáciu prác vykonávaných spoločnosťou Technické služby s.r.o. Turčianske Teplice pre mesto

d) vykonáva činnosti na úseku stavebnom v stanovenom rozsahu, na úseku investičnom, na úseku dopravy, na úseku majetkovo – právnom, na úseku komunálnych služieb a verejno-prospešných prác a na úseku životného prostredia v rámci danej kompetencie.

e) zabezpečuje poistenie nehnuteľného majetku mesta a zákonného a havarijného poistenia služobných motorových vozidiel a v spolupráci s ekonomickým oddelením realizuje likvidáciu poistných udalostí v zmysle poistných zmlúv a zodpovednosti zamestnancov mestského úradu za zverený majetok.

f) vedie evidenciu nájomných a iných zmlúv a práv k cudzej veci týkajúcich sa majetku mesta

g) kontroluje zmluvne dohodnuté činnosti v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby

h) uzatvára zmluvy na dodávku energií s ich dodávateľmi a sleduje ich úhrady

i) na základe uzatvorených nájomných zmlúv vystavuje faktúry nájomného a ostatných predpísaných platieb a sleduje ich úhrady

j) riadi a koordinuje využívanie vozového parku mestského úradu, zabezpečuje prevádzku pridelených služobných osobných motorových vozidiel, vedie predpísanú dokumentáciu, najmä záznam o ich prevádzke s presným stavom tachometra, vyhodnotenie spotreby pohonných hmôt a olejov, sleduje povinné poistenie služobných motorových vozidiel

k) spracúva podklady a pripravuje návrhy na všeobecne záväzné nariadenia a Smernice v riadených oblastiach.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka