Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta mestského úradu

Milan Brna

Prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta Turč. Teplice, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Prednosta organizuje prácu mestského úradu, riadi, kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu, koordinuje prácu oddelení, prípadne rieši spory medzi jednotlivými oddeleniami, koordinuje aktivity príspevkových, rozpočtových organizácií mesta s potrebami mesta a ich previazanosť na rozpočet mesta, navrhuje opatrenia na skvalitnenie činnosti.

Obsahová náplň činnosti:

(1) Prednosta mestského úradu je vymenovaný primátorom mesta ako predstaviteľ manaţmentu mestského úradu.

(2) Prednosta vedie mestský úrad a organizuje jeho prácu, zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

(3) Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:

a) priamo riadi vedúcich samostatných odborných útvarov mestského úradu, mimo útvaru mestskej polície a spoločnej obecnej úradovne (tieto útvary podliehajú riadeniu primátora mesta)

b) organizačne priamo riadi činnosť úseku informatiky (správca počítačových sietí),

c) koordinuje činnosť v klientskom centre,

d) koordinuje odbornú a metodickú činnosť riadených organizačných útvarov,

e) pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve,

f) zodpovedá za správnosť, včasnosť a zákonnosť materiálov predkladaných na rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady a iných poradných orgánov mesta,

g) sleduje plnenie termínov úloh uložených primátorom mesta na pracovných poradách a iných pracovných poradách vedenia mesta,

h) vyhodnocuje interpelácie poslancov prednesené na rokovaniach mestského zastupiteľstva a iných oficiálnych stretnutiach, pričom koordinuje ich riešenie na odborných útvaroch,

i) koordinuje proces rozpočtového riadenia a včasné predkladanie návrhov rozpočtu mesta v súlade s

právnymi predpismi, vrátane návrhov na zmeny rozpočtu,

j) schvaľuje účasť na odborných školeniach a tuzemských pracovných cestách zamestnancov

k) zabezpečuje proces výchovy a vzdelávania zamestnancov

l) zabezpečuje realizáciu výberových konaní na pozície vedúcich zamestnancov mestského úradu,

m) zabezpečuje prípravu a realizáciu zmlúv v zmysle §9a ods.9 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (tzv. krátkodobé nájmy),

n) podáva návrhy:

 1. materiálov pre mestskú radu a mestské zastupiteľstvo vypracovávané za mestský úrad
 2. na zahraničné pracovné cesty zamestnancov
 3. na zmenu organizačného usporiadania mestského úradu

o) zabezpečuje:

 1. spoluprácu s orgánmi verejnej správy a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku
 2. spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta
 3. koordináciu pracovných činností organizačných útvarov mesta
 4. koordináciu vydávania odborných smerníc mestského úradu na organizačných útvaroch mesta
 5. dohľad nad odborným obsahom internetovej stránky (materiály z rokovaní mestského zastupiteľstva, VZN a i.)
 6. dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadenýchdokumentov zamestnancami mestského úradu

p) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,

r) vykonáva

 1. spracúvanie materiálov, stanovísk, smerníc zásadného významu v riadenej oblasti
 2. kontrolnú činnosť v kompetencii riadeného úseku
 3. dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností na mestskom úrade
 4.  odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadeného úseku
 5. personálne činnosti voči zamestnancom riadených útvarov, najmä:

A. hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov

B. návrh na systemizáciu pracovných miest priamo riadených zamestnancov

C. monitoruje dodržiavanie Etického kódexu zamestnancov mesta Turčianske Teplice

s) vypracúva pracovné náplne priamo riadených zamestnancov

t) vedie evidenciu zápisníc zo zasadnutí výborov na rozvoj miestnych častí a odstupuje na vybavenie úlohy vyplývajúce z týchto zápisníc príslušným adresátom

u) vydáva nariadenia prednostu

v) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka