Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie spoločného obecného úradu

Oddelenie spoločného obecného úradu

ODDELENIE SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
Ul. SNP 514/122
 

tel.: 043/4901190
V súvislosti s prechodom niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, v zmysle kompetenčného zákona č. 416/2001 Z.z., s účinnosťou od 1. januára 2002 a postupne do 1. januára 2003 začali vykonávať mestá a obce približne 300 činností prenesených zo štátnej správy. Na základe toho mesto Turčianske Teplice už v novembri 2001 ponúklo spoluprácu dvadsiatimpiatim obciam okresu na vytvorenie spoločného obecného úradu (SOÚ), ktorého zámerom bolo zabezpečovať servis pre všetky prenesené kompetencie na obce.
Vzhľadom k tomu, že spoločný obecný úrad nemôže mať právnu subjektivitu a teda nemá samostatnú rozhodovaciu právomoc ani vlastnú organizačnú štruktúru, môže fungovať len v rámci obce, resp. mesta, ktoré prevzalo na seba výkon činnosti prenesených kompetencií. Forma a podmienky činnosti SOÚ si všetky zmluvné obce dohodli v súlade so základnými princípmi vytvorenia SOÚ podpísaním zmluvy 25.10.2002 v priestoroch galérie Mikuláša Galandu.

 

ŠKOLSTVOIng. Ľubica Moravcová, Ivana Kováčová, Martina Ertelová, Mgr. Katarína Harkabuzová, Janka Košíková

Tel.č.: 043 / 492 33 27

Od 1. júla 2002 zabezpečuje činnosť škôl súvisiacu s presunom kompetencií zo štátnej správy na samosprávu a poskytuje služby v oblasti financovania a miezd pre školy s právnou subjektivitou na území mesta a pre obce okresu v rámci zmluvy o zriadení spoločnej obecnej úradovne.

 
 

ŠKOLSKÝ ÚRAD

E-mail: vera.brhelova@turciansketeplice.sk

 

PhDr. Věra Brhelová, odborná zamestnankyňa        
Tel.:  043/492 3327, fax 043/4901194  

Úradné hodiny:
Pondelok – Piatok          8,00 – 15,00


Školské úrady boli podľa ustanovenia § 6 ods.5 a ods. 8 písm. a), c) a d), § 7 a § 9 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zriadené od 1.7.2004 na zabezpečenie preneseného  výkonu štátnej správy na úseku školstva a územnej samosprávy.
Školský úrad v Turčianskych Tepliciach je organizačnou súčasťou spoločného obecného úradu Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach.

Činnosť obce ako školského úradu pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku školstva
Obec ako školský  úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6,§7 a §9 zákona
Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 zákona:
a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach , v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej  je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy ,
b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl , ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný rok,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam , ktorých zriaďovateľom je orgán územnej  samosprávy
e) Školskému úradu odborne zabezpečuje činnosti podľa odseku 2 písm. a /až d/ zamestnanec alebo zamestnanci  , ktorí spĺňajú  požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy a požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej  praxe

f)  Školské úrady vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní / zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov/

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Email: rastislav.bubeliny@turciansketeplice.sk

   martin.vaclavik@turciansketeplice.sk

 

 

Ing. Rastislav Bubelíny, stavebný úrad – samostatný referent

Tel.č.: 043 / 490 11 94 
Mgr.art. Martin Vaclavik, stavebný úrad - samostatný referent
Tel.č.: 043 / 490 11 94


Presunom kompetencií zo štátu od 1. januára 2003 vykonáva tieto činnosti:


1.Pozemné komunikácie

 

 

 • zabezpečovanie stavebnotechnického vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 • poskytovanie údajov z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve,
 • vykonávanie pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikície,

 


2.Územné plánovanie a stavebný poriadok pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou vyvlastňovacieho konania

 

 • zabezpečuje územné konanie a obstaráva podklady na územné rozhodnutie v zmysle §§32 – 42 zákona
 • Zabezpečuje povoľovanie stavieb a zmien stavieb a obstaráva podklady k vydaniu stavebného povolenia na stavby a ich zmeny v zmysle §§58 - 70 zákona
 • Zabezpečuje povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení v zmysle §§ 71 – 74 zákona
 • Zabezpečuje povoľovanie užívania stavieb, vedie kolaudačné konania, pripravuje podklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie a zabezpečuje povoľovanie zmien v užívaní stavby v zmysle §§ 76 – 85 zákona
 • Zabezpečuje nariadenie údržby stavby, nevyhnutných úprav, odstraňovania stavieb, zabezpečovacích prác, vypratania stavby a konanie o dodatočnom povolení stavby v zmysle §§ 86 – 97 zákona
 • Pripravuje podklady k nariadeniu na vykonanie nápravy na stavbe, k rozhodnutiu o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia v zmysle § 102 zákona
 • Prerokúva za prítomnosti objednávateľa priestupky fyzických osôb a právne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a v súčinnosti s objednávateľom pripravuje podklady na sankcie v zmysle §§ 105 – 107 zákona
 • Pripravuje podklady na vydanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 zákona
 • V súčinnosti s objednávateľom rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a pripravuje rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe v zmysle §§ 134-135 zákona
 • Vykonáva metodickú pomoc pri drobných stavbách
 • Zabezpečuje výkon stavebného dohľadu v zmysle §§ 98-104 zákona mimo § 99 b) zákona


 

Sociálne služby – opatrovateľská služba

Katarína Rišiaňová, referentka pre opatrovateľskú službu
Tel.: 043 / 491 5502

Mgr. Danica Knappová, sociálna sestra v teréne

Po presune kompetencií zo štátu na mestá a obce vykonáva tieto činnosti:

a) Zabezpečuje a koordinuje činnosť opatrovateľskej služby a v nevyhnutných prípadoch zabezpečuje zastupovanie opatrovateliek,
b) Pripravuje podklady na rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 odst. 1 pís. a/ zákona o sociálnej pomoci a o úhrade za túto opatrovateľskú službu
c) Pripravuje podklady na rozhodnutie o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu.
d) Pripravuje podklady na rozhodnutia o povinnosti osôb uvedených v § 45 odst. 1 a 2 zákona o sociálnej pomoci platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami.
e) Pripravuje podklady na rozhodnutie o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení opatrovateľskej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady za opatrovateľskú službu.
f) Pripravuje dohodu o úhrade za opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje osobami uvedenými v § 45 odst. 1 a 2 zákona o sociálnej pomoci
g) Zabezpečuje spracovanie personálnej a mzdovej agendy opatrovateliek pre mesto a zmluvné obce.


Obsahová náplň činnosti SOÚ:
1. zabezpečuje činnosti súvisiace s presunom kompetencií zo štátnej správy na samosprávu pre mesto
2. zabezpečuje servisné služby pre zmluvné obce v súvislosti s presunom kompetencií zo štátnej správy na samosprávu
3. zabezpečuje prípravu rozpočtu na príslušný rok a vyhodnotenie rozpočtov za príslušné obdobie (štvrťročne) v oblasti preneseného výkonu štátu na samosprávu
4. v spolupráci s jednotlivými oddeleniami pripravuje ekonomické vyhodnotenie jednotlivých činnosti, služieb, stavieb a pod., vypracováva odborné stanoviská
5. zabezpečuje komplexné účtovníctvo a vedenie výkazníctva mesta Turč. Teplice a zmluvných obcí v oblasti školstva
6. zabezpečuje mzdovú evidenciu pracovníkov školstva a likvidáciu mzdových, pracovných a nemocenských nárokov zamestnancov v školstve
7. zabezpečuje financovanie školstva, správu ich účtov a fondov mesta a zmluvných obcí
8. pripravuje podklady na stanovenie zásad hmotnej zainteresovanosti v oblasti školstva
9. koordinuje činnosť škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity na území mesta
10. prípravuje podklady na rozhodovaciu činnosť v oblasti preneseného výkonu zo štátnej správy na samosprávu v oblasti stavebného úradu (mimo drobných stavieb) vrátane ukladania pokút:
a) Zabezpečuje územné konanie a obstaráva podklady na územné rozhodnutie v zmysle §§32 – 42 zákona
b) Zabezpečuje povoľovanie stavieb a zmien stavieb a obstaráva podklady k vydaniu stavebného povolenia na stavby a ich zmeny v zmysle §§58 - 70 zákona
c) Zabezpečuje povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení v zmysle §§ 71 – 74 zákona
d) Zabezpečuje povoľovanie užívania stavieb, vedie kolaudačné konania, pripravuje podklady k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie a zabezpečuje povoľovanie zmien v užívaní stavby v zmysle §§ 76 – 85 zákona
e) Zabezpečuje nariadenie údržby stavby, nevyhnutných úprav, odstraňovania stavieb, zabezpečovacích prác, vypratania stavby a konanie o dodatočnom povolení stavby v zmysle §§ 86 – 97 zákona
f) Pripravuje podklady k nariadeniu na vykonanie nápravy na stavbe, k rozhodnutiu o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia v zmysle § 102 zákona
g) Prerokúva za prítomnosti objednávateľa priestupky fyzických osôb a právne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a v súčinnosti s objednávateľom pripravuje podklady na sankcie v zmysle §§ 105 – 107 zákona
h) Pripravuje podklady na vydanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 zákona
i) V súčinnosti s objednávateľom rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a pripravuje rozhodnutia o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe v zmysle §§ 134-135 zákona
j) Vykonáva metodickú pomoc pri drobných stavbách
11. prípravuje podklady na rozhodovaciu činnosť v oblasti preneseného výkonu zo štátnej správy na samosprávu v oblasti opatrovateľskej služby:
a) zabezpečuje a koordinuje činnosť opatrovateľskej služby pre mesto a zmluvné obce. V nevyhnutných prípadoch zabezpečuje zastupovanie opatrovateliek pre príslušnú obec..
b) Pripravuje podklady k rozhodnutiu o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 odst. 1 pís. a/ zákona o sociálnej pomoci a o úhrade za túto opatrovateľskú službu poskytovanú okresným úradom podľa predpisov platných do 31.12.2002
c ) Pripravuje podklady k rozhodnutiu o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu
d) Pripravuje podklady k rozhodnutiam o povinnosti osôb uvedených v § 45 odst. 1 a 2 zákona o sociálnej pomoci platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami
e) Pripravuje podklady k rozhodnutiu o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení opatrovateľskej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady za opatrovateľskú službu
f) Pripravuje dohodu o úhrade za opatrovateľskú službu, ktorú poskytuje osobami uvedenými v § 45 odst. 1 a 2 zákona o sociálnej pomoci
12. vykonáva predbežnú finančnú kontrolu a zodpovedá za vykonávanie priebežnej finančnej kontroly na zverenom úseku
13. zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, schválený rozpočet mesta, zmluvy a verejné obstarávanie tovarov a služieb v zmysle príslušných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami mesta, ako aj pri iných činnostiach mesta.

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka