Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana.
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení. Súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa posledného hore uvedeného bodu sa v týchto prípadoch nevyžaduje.
Občan je povinný uviesť tiež nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • okres pobytu,
 • obec pobytu,
 • časť obce,
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • predchádzajúci trvalý pobyt.
   

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

 • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:
 1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. miesto narodenia,
 4. okres narodenia,
 5. štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 6. rodné číslo,
 7. adresu nového trvalého pobytu,
 8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu,
 9. dátum a podpis,
 • uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:
 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
 2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu;

toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.
 

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.
Pri hlásení trvalého pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.
Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa hore uvedených kritérií, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Ide o prípady zrušenia trvalého pobytu:

 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; takýto návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • ak budova zanikla.

V týchto prípadoch občan predkladá iba doklad preukazujúci jeho totožnosť (občiansky preukaz príp. ak ho nemá, tak pas) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.
Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • okres pobytu,
 • obec pobytu,
 • časť obce,
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • dobu prechodného pobytu,
 • ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.

Tieto údaje hlási na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť prechodný pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť prechodný pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť prechodný pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.
Pri hlásení prechodného pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých prechodný pobyt hlási.
Ten, kto hlási prechodný pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na prechodný pobyt.

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
 

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Mestský úrad občanovi na požiadanie
Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz alebo doklad vydaný políciou 
 • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Za vydanie potvrdenia sa vyberá správny poplatok 5€.


Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi  s trvalým pobytom na území mesta vystaví príslušný Mestský úrad.
Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo doklad vydaný políciou  
 • Rodný list dieťaťa

Za vydanie potvrdenia sa vyberá správny poplatok 5€.


Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla
Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje na základe písomnej žiadosti stavebníka Mestský úrad. Spolu s rozhodnutím o určení súpisného čísla vydáva MsÚ aj tabuľku so súpisným číslom. Tabuľku s orientačným číslom vydá MsÚ na požiadanie za poplatok.
Potrebné doklady:

 • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu
 • Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
 • Doklad o vlastníctve
 • Geometrický plán

Súpisné a orientačné čísla sa prideľujú na odd. plánovania a rozvoja mesta.

 

Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
Voličský /hlasovací preukaz vystaví Mestský úrad na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb/referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu. S voličským/hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Občan v zastúpení predloží splnomocnenie

 

Vybavuje: Klientske centrum (na prízemí MsÚ), Jana Mandzijová, tel. 043/4906063


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka