Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dodávanie tonerov

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Turčianske Teplice, 12. 3. 2012

Vyhlasovateľ Mesto Turčianske Teplice v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bude dodávanie tonerov do laserových tlačiarní a atramentových náplní do atramentových tlačiarní používaných vyhlasovateľom.

Obsah rámcovej kúpnej zmluvy, na  ktorom vyhlasovateľ súťaže bezpodmienečne trvá, je nasledovný:

1. Predmet zmluvy: dodávanie tonerov do laserových tlačiarní a atramentových náplní do atramentových tlačiarní. Aktuálny zoznam tlačiarní tvorí príloha č. 1.
2. Cena za dodávku tonerov: v zmysle cenovej ponuky, ktorú uchádzači zašlú
3. Ďalšie podmienky:
Vyhlasovateľ bude môcť odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávateľ nebude schopný dodávať tonery/náplne v dohodnutých (ponúkaných) cenách.
Vyhlasovateľ sa nezaväzuje k žiadnemu minimálnemu odberu tonerov/náplní počas doby trvania zmluvy.
V prípade, že na strane vyhlasovateľa dôjde počas trvania zmluvy k zmene v používaných tlačiarniach, vyzve dodávateľa na predloženie cenovej ponuky na tonery/náplne do novej tlačiarne/tlačiarní a vypracuje sa dodatok k zmluve, ktorým sa rozšíri predmet zmluvy o nové tonery/náplne.

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže

Jednotliví záujemcovia, ktorými môžu byť  fyzické osoby,  fyzické osoby podnikatelia  alebo právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky resp. EÚ, sú oprávnení podávať ponuky v písomnej forme poštou na adresu Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice, alebo osobne v podateľni na prízemí Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach v termíne do 23.03.2012.
Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvárať – OVS – TONERY“.  Na obálke musí byť zároveň uvedený názov, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača.

 

Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti:

presné označenie záujemcu s uvedením mena a bydliska fyzickej osoby,  obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu u právnickej osoby alebo uvedením obchodného mena, miesta podnikania a IČO u fyzickej osoby podnikateľa,
cenovú ponuku na tonery/náplne pre tlačiarne uvedené v prílohe č. 1 v papierovej forme a cenovú ponuku tonerov/náplní v elektronickej verzii uloženú na CD nosiči,
dobu, po ktorú je dodávateľ schopný dodávať tonery v predložených cenách (podľa toho je možné stanoviť dobu trvania zmluvy, min. však 1 rok),
dobu dodania, za akú je dodávateľ schopný tonery dodať vyhlasovateľovi od momentu obdržania objednávky v elektronickej podobe,
kópiu potvrdenia o oprávnenosti nakladania s nebezpečnými odpadmi,
• uchádzači môžu vypracovať návrh rámcovej kúpnej zmluvy (stačí v elektronickej podobe),
• uchádzači môžu uviesť, aké ďalšie služby ponúkajú.

 

Váha kritérií na vyhodnocovanie ponúk

1. celková cena za všetky tonery v príslušnej kategórii - 85%
2. doba dodania - 10%
3. ostatné ponúkané služby - 5%

Vyhodnotenie
Súťažné ponuky vyhodnotí komisia menovaná primátorom mesta Turčianskych Teplíc. Komisia v prvom rade posúdi splnenie podmienok účasti u jednotlivých uchádzačov. Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.
Vyhlasovateľ do 15-ich pracovných dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy uplatniť, vyberie záujemcu.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
Náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky hradí záujemca.

Poznámka: V rokoch 2010 a 2011 odobralo Mesto Turčianske Teplice tonery a náplne v priemernej hodnote 3500€/rok.

 

V prípade otázok kontaktujte vedúceho odd. kultúry športu a informácií Petra Prokšu:

peter.proksa@turciansketeplice.sk

0918 967 703 - cez pracovné dni medzi 8:00 a 16:00


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka