Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom priestorov v bytovom dome 25 b.j. Horné Rakovce

Prenájom priestorov v bytovom dome 25 b.j. Horné Rakovce

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“)


Vyhlasovateľ Mesto Turčianske Teplice v súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej len „nájomná zmluva“), ktorej predmetom bude prenájom nebytových priestorov. S úspešným uchádzačom bude  uzavretá nájomná zmluva na nebytové priestory, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve spoločnosti Simply s.r.o., Jašíková 24, Bratislava. Po poskytnutí dotácie z MDVaRR SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania bude bytový dom vrátane nebytového priestoru v súlade s platnou kúpnou zmluvou odpredaný Mestu Turčianske Teplice. Úspešnému uchádzačovi vznikne bezvýhradné právo uzavretia nájomnej zmluvy s novým vlastníkom objektu za rovnakých obchodných podmienok. 

Priestory, ktoré sú predmetom tejto OVS sa nachádzajú v kat. území Turčianske Teplice , Horné Rakovce, č. súp. 2050/48, v objekte nájomného bytového domu na prízemí a to :

• Priestory občianskej vybavenosti  (2 miestnosti) o výmere    58,82 m2,
• 2 x samostatné sociálne zariadenia o výmere     9,75m2,   
   


Celková výmera nebytových priestorov predstavuje 68,57 m2 podlahovej plochy.


Obsah nájomnej zmluvy, na  ktorom vyhlasovateľ OVS bezpodmienečne trvá, je nasledovný :

Účel nájmu :   prenájom priestorov vyššieho štandardu na podnikateľskú činnosť nevýrobného charakteru – priestory vhodné na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,  predajné alebo administratívne priestory, resp. služby, 
1. Doba nájmu :    od ........................ na dobu neurčitú/určitú do .......................
2. Nájomné/rok:    minimálne ročné nájomné je stanovené vo výške: 40,00.-€ /m2/ rok         
V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby (vodné, stočné, el. energia)
3. Ďalšie podmienky : Prenajímateľ bude oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, ak účastník bude užívať predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel alebo spôsobom odporujúcim zákonu.
Mesačnú úhradu za prenájom vykoná nájomca priebežne najneskôr do 15-teho dňa bežného mesiaca na bežný účet prenajímateľa.

 

Zmluva o nájme musí obsahovať aj ďalšie ustanovenia :
a) o možnosti zmeny výšky nájomného zo strany prenajímateľa v prípade zmeny súvisiacich právnych predpisov,
b) právo prenajímateľa každý rok prehodnotiť výšku nájmu podľa inflačného koeficientu stanoveného štatistickým úradom SR,
c) o povinnosti nájomcu zabezpečiť všetky bezpečnostné, hygienické a protipožiarne opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov,
d) o kontrole predmetu nájmu prenajímateľom,
e) o povinnostiach nájomcu, najmä majetok hospodárne využívať, chrániť ho pred poškodením, zničením alebo stratou, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,
f) o povinnosti nájomcu vykonávať zmeny na predmete užívania len so súhlasom mesta,
g) o povinnosti nájomcu vykonávať na predmete užívania bežnú údržbu a drobné opravy,
h) o starostlivosti o predmet užívania, ako napríklad povinnosť vykonávať revízie bleskozvodov, elektroinštalácie, prostriedkov požiarnej ochrany a technického zabezpečenia v zákonných lehotách,
i) o povinnosti nájomcu starať sa o predmet užívania tak, aby na veci nevznikla škoda.
j) povinnosť uhrádzať z vlastných prostriedkov náklady za kúrenie a teplú vodu, spotrebu elektrickej energie a zabezpečiť na vlastné náklady likvidáciu odpadu podľa zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj všetky revízie súvisiace s prevádzkou
k) povinnosť uhrádzať náklady uvedené v písm. j) na základe skutočných faktúr dodávateľov energií vyúčtovaných minimálne 2 x ročne


Ostatné podmienky verejnej obchodnej súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má v predmete podnikania činnosti umožňujúce prevádzkovanie zariadenia občianskej vybavenosti, resp. voľnej živnosti. Fyzická osoba –nepodnikateľ, predloží v ponuke čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti ponuky predloží na písomné požiadanie vyhlasovateľovi výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra s uvedením požadovanej činnosti. Účastník súťaže nesmie mať evidované žiadne dlhy voči mestu Turčianske Teplice.  
   
Jednotliví záujemcovia, ktorými môžu byť  fyzické osoby,  fyzické osoby podnikatelia  alebo právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky resp. EÚ, sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach, do podateľne na prízemí MsÚ, v termíne  do 25.3.2013 do 12,00 hod.ň

 

Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvárať – OVS – podnikateľské priestory  – 25 b.j. Horné Rakovce.“.  Na obálke musí byť zároveň uvedený názov, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača.

 

Ponuky musia obsahovať nasledovné náležitosti :
• presné označenie záujemcu s uvedením mena, a bydliska fyzickej osoby,  obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu u právnickej osoby alebo uvedením obchodného mena, miesta podnikania a IČO u fyzickej osoby podnikateľa,
• návrh nájomnej zmluvy so zapracovaným podmienkami podľa tejto výzvy,
• uvedenie navrhovanej ceny nájmu,
• podnikateľský zámer,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( originál)
• výpis z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, u fyzickej osoby nepodnikateľa čestné vyhlásenie uvedené v ostatných podmienkach OVS.
• zoznam zariadení, ktoré záujemca doteraz prevádzkoval – nepovinná príloha.

 

Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese vyhlasovateľa, najneskôr však do 7  dní  od  začatia súťaže. Vysvetlenie k doplňujúcim informáciách budú zaslané všetkým uchádzačom do 5-ich pracovných  dní od prijatia žiadosti o doplnenie informácií.

Výzva bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli Mesta Turčianske Teplice, ktorá sa nachádza v budove MsÚ Turčianske Teplice, Ul. partizánska č. 1, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.

Kritériá na vyhodnocovanie ponúk      
1. výška nájomného      100 %

 

Vyhodnotenie
Súťažné ponuky vyhodnotí komisia menovaná primátorom mesta Turčianske Teplice. Komisia v prvom rade posúdi splnenie podmienok účasti u jednotlivých uchádzačov. Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilú na zahrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk.
Ponuka uchádzača, ktorý navrhne najvyššie nájomné v  jednotlivých prevádzkach, bude vyhodnotená ako víťazná.

Vyhlasovateľ do 10-ich dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy uplatniť, vyberie záujemcu.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí záujemca.

 


Mesto Turčianske Teplice
Mgr. Michal Sygút, primátor


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka