Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v meste Turčianske Teplice

 

ČO JE TO ODPAD?

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom povinný sa jej zbaviť.

 

HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Na území mesta sa uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva so záväzným poradím týchto priorít:

  1. predchádzanie vzniku odpadu,
  2. príprava na opätovné použitie,
  3. recyklácia,
  4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
  5. zneškodňovanie.

 

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do typizovaných 110, resp. 1100 litrových pozinkovaných zberných nádob.

Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.

 

Intervaly vývozu zmesového komunálneho odpadu sa určujú nasledovne:

-        v individuálnej bytovej výstavbe pre 110 litrové zberné nádoby v intervale 1x za týždeň

-        v hromadnej bytovej výstavbe pre 110 litrové, resp. 1100 litrové zberné nádoby v intervale 2x za týždeň

 

Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní zabezpečiť si zbernú nádobu na vlastné náklady. Za zabezpečenie zberných nádob sa považuje ich odkúpenie, resp. nájom od fyzických alebo právnických osôb oprávnených na podnikanie v príslušnom predmete činnosti.

Zber, prepravu a zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území mesta výhradne oprávnená osoba – spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.

 

TRIEDENÝ ZBER PAPIERA, PLASTOV, SKLA, KOVOV, VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE LEPENKY

Na území mesta sa zavádza triedený zber nasledovných druhov odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Triedený zber pre uvedené odpady sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných kontajnerov (1100 litr.) a plastových vriec.

 

Pridelenie farieb ku komoditám:

PAPIER  - modrá

PLASTY – žltá

SKLO - zelená

KOVY - červená

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY -biela

 

Intervaly vývozu pre triedený zber sa určujú nasledovne:

v individuálnej bytovej výstavbe:

  • pre mestskú časť Turčianske Teplice a Dolná Štubňa  každý prvý pracovný utorok v  mesiaci
  • pre mestskú časť Diviaky a Turčiansky Michal každú prvú pracovnú stredu v mesiaci

v hromadnej bytovej výstavbe:

  • pre všetky mestské časti každý prvý a tretí pracovný piatok v mesiaci

 

Kontajner na papierDo papiera patria:

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.

Do papiera nepatria:

plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Kontajner na plastyDo plastov patria:

číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

Do plastov nepatria:

obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Kontajner na skloDo skla patria:

sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Do skla nepatria:

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, autosklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

Do kovov patria:

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov.

Do kovov nepatria:

kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi

Kontajner na viacvrstvové materiály

Do VKM patria:

viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky.

Do VKM nepatria:

znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

 

 

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝMI ODPADMI ZO ZÁHRAD A PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTRÍNOV

Na zber BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov v prípade individuálnej bytovej výstavby mesto určuje nasledovné typy zberných nádob:

- 1 nádoba o objeme 120 litrov rozlíšená hnedou farbou pre každú domácnosť a hnedé plastové vrecia, s vývozným intervalom 1 krát za 7 dní od apríla do novembra v zmysle kalendára zvozu schváleného v príslušnom kalendárnom roku

- veľkokapacitné kontajnery umiestnené v zberných stojiskách určených na zber biologicky rozložiteľných odpadov a na zbernom dvore

 

Zberné nádoby musia byť vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu - napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej  nádoby

 

Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Do BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

 

NAKLADANIE S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM

Na území mesta sa uskutočňuje zber drobných stavebných odpadov formou množstvového zberu.

Množstvový zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva na zbernom dvore, na Ul. SNP v k. ú. Turčianske Teplice.

Množstvový zber je spoplatnený. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – a to sumou  0,03 € za 1 kg.

 

NAKLADANIE S OBJEMNÝM ODPADOM

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad.

Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

Objemný odpad od fyzických osôb je možné ukladať na zberný dvor v období podľa prevádzkových hodín zberného dvora.

 

NAKLADANIE S S TEXTILOM A ŠATSTVOM

Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva prostredníctvom:

- označených zberných kontajnerov rozmiestnených na území mesta s intervalom vývozu 1 krát za mesiac,

- prevádzky Zberne šatstva – SNP 574/115, Turčianske Teplice.

Do textilu a šatstva patria: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šále), prípadne iné druhy šatstva a textilu.

Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.

 

NAKLADANIE S JEDLÝMI OLEJMI A TUKMI Z DOMÁCNOSTÍ

Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.

Zhromažďovanie a preprava jedlých olejov a tukov z domácností sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.

Držiteľ jedlých olejov a tukov z domácností má možnosť tieto odpady odovzdať aj nižšie uvedeným spôsobom v použitých „PET“ fľašiach:

- uložením do označenej nádoby umiestnenej v zbernom stojisku určenom na triedený zber,

- v mieste prevádzky spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice s. r. o. – Ul. SNP 125 v Turčianskych Tepliciach.

 

Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

Do jedlých olejov a tukov nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu či na prípravu jedla.

 

NAKLADANIE S ODPADOM S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Mesto zabezpečí zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu, najmenej dvakrát ročne. Na tento účel zabezpečí mesto u prepravnej organizácie umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na vhodných miestach na území mesta, dohodne spôsob prepravy  a zneškodnenia, ako aj intervaly vývozu. Mestský úrad zabezpečí informovanosť občanov o zbere odpadov s obsahom škodlivín osobitným oznamom v  dostatočnom časovom predstihu.

 

NAKLADANIE S NESPOTREBOVANÝMI LIEKMI

Držiteľ humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami. Zakazuje sa humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami zmiešavať so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnym odpadom.

 

NAKLADANIE S ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ

Zhromažďovanie a preprava elektroodpadov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel mesto zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom mestom. Mesto zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:

- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,

- v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov ich odovzdaním v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha pre elektrozariadenia je aspoň 400 m2

 

NAKLADANIE S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI

Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu, najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.

Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber je bezplatný a vykonáva ho distribútor batérií a akumulátorov bez naviazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

 

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka