Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Turčianske Teplice

voľby do orgánov samosprávy 2018 - info

Horúca sprcha - info a predaj lístkov


 

Správy

Šieste zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Erb Turčianskych Teplíc

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

VI. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  20. 09. 2018 o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok 2018
 6. Monitorovacia správa za I. polrok 2018 - Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu mesta za I. polrok roku 2018
 7. Rozpočtové opatrenia č. 9/2018 a 10/2018
 8. Dodatok č .5 k VZN Mesta Turčianske Teplice  č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 9. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy v zmysle zákona č. 397/2004 Z.z. pre konflikt záujmov v platnom znení za rok 2017
 10. Informácia o Príkaze primátora na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2018
 11. Žiadosť Teplico s.r.o. o súhlas mesta Turčianske Teplice s použitím majetku mesta za účelom zabezpečenia pohľadávky SEIA pred prvým čerpaním finančných prostriedkov z poskytnutého nenávratného finančného príspevku na účel: Rekonštrukcia teplovodných rozvodov v zmysle projektu: Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I. etapa – Horné Rakovce
 12. Žiadosť Teplico s.r.o. na súhlas mesta Turčianske Teplice s použitím majetku mesta za účelom zabezpečenia úveru z banky čerpaného na účel Rekonštrukcia teplovodných rozvodov v zmysle projektu: Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I. etapa – Horné Rakovce
 13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Turčianske Teplice
 14. Žiadosť DHZ Dolná Štubňa o darovanie nehnuteľného majetku mesta Turčianske Teplice
 15. Prevody a prenájmy

a) Zámena pozemkov – Jaroslav Rešetár s manželkou

b) Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytových priestorov – ul. SNP 574/115

c) Obchodná verejná súťaž – odpredaj pozemkov o výmere cca 27 m2

 1. Rôzne

a) Informácia o návrhu modelov organizačnej štruktúry škôl v Meste Turčianske Teplice

b) Informácia primátora z činnosti úradu

 1. Záver

 

Mgr. Igor HUS, primátor


 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

14.11. - 7.12.2018   16:00

podmaz.jpg

Galéria Mikuláša Galandu

Katarína Androvičová: V záhrade

Galéria Mikuláša Galandu a autorka vás pozývajú na výstavu obrazov Katarína Androvičová: V záhrade. Výstava potrvá vo výstavných priestoroch galérie do 7. 12. 2018.
www.galanda.sk


 

Cesta rozprávkovým lesom 2018

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 

 
Položky 1-12 z 15

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka